Czy po nowelizacji Prawa upadłościowego i wejściu w życie Prawa restrukturyzacyjnego tj. po dniu 1 stycznia 2016 r. możliwe jest zawarcie układu w sytuacji ogłoszenia upadłości dłużnika.

Leszek Kukawski        26 lutego 2016        Komentarze (0)

Wydawać by się mogło, że po wejściu w życie Prawa restrukturyzacyjnego, które przewiduje procedury układowego dojścia do porozumienia między dłużnikiem a jego wierzycielami (vide wpisy: –  Co zrobić aby uchronić się przed upadłością cześć 1-5) i dokonaniu gruntownej zmiany Prawa upadłościowego, której skutkiem było zniesienie jednego z dwóch trybów tego postępowania tj. upadłości z możliwością zawarcia układu, który to tryb był  praktycznie postępowaniem układowym, nie jest możliwe zawarcie przez dłużnika układu z wierzycielami po ogłoszeniu jego upadłości.

Okazuje się jednak, że także  po 1 stycznia 2016 r. istnieje możliwość zawarcia układu w postępowaniu upadłościowym. W znowelizowanym  Prawie upadłościowym  wprowadzono bowiem rozwiązanie przewidujące układ w upadłości.

Może powstać pytanie co legło u podstaw wprowadzenia do Prawa upadłościowego instytucji układu w upadłości. W tym miejscu pozwolę sobie oddać głos ustawodawcy, który  tak oto w uzasadnieniu do nowelizacji Prawa upadłościowego wyjaśnia przyczyny wprowadzenia instytucji układu w upadłości.

Zauważyć należy, że postępowanie restrukturyzacyjne jest inicjowane przez samego dłużnika, a wierzyciele nie mają możliwości zgłaszania swoich propozycji układowych. Dłużnik z różnych powodów może nie chcieć zgodzić się na warunki wierzycieli, a wierzyciele mogą nie chcieć zgodzić się na propozycje układowe dłużnika, mimo że wszyscy są zgodni co do tego, że dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest możliwe i korzystne. Jeżeli więc dłużnik nie przekona w postępowaniu restrukturyzacyjnym wierzycieli, wówczas to oni w postępowaniu upadłościowym będą mogli zaproponować i przyjąć taki układ, który będzie dla nich najbardziej korzystny i przede wszystkim bardziej korzystny niż sama likwidacja majątku upadłego przez syndyka. Nie sposób też wykluczyć, że w dynamicznie zmieniających się warunkach może dojść do sytuacji, że w momencie trwania postępowania restrukturyzacyjnego istniał stan, w którym nie było możliwości uratowania przedsiębiorstwa, a taka realna ewentualność pojawiła się dopiero po ogłoszeniu upadłości. W końcu też postępowania restrukturyzacyjne są dostępne jedynie w sytuacji, gdy nie zaistnieją negatywne przesłanki otwarcia postępowania. Może więc dojść do sytuacji, gdy z uwagi na fakt, że znaczne wierzytelności są wierzytelnościami spornymi, wykluczone są uproszczone postępowania restrukturyzacyjne, zaś z uwagi na brak zdolności do regulowania zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania układowego i sanacyjnego, wykluczona będzie możliwość skorzystania również z tych postępowań. W efekcie jedyną drogą do uratowania przedsiębiorstwa i znalezienia porozumienia z wierzycielami może być droga wiodąca przez postępowanie upadłościowe

Moim zdaniem należy  w całości podzielić powyższą argumentację  i uznać za jak najbardziej celowe danie możliwości zawarcia układu w upadłości.

Propozycje układowe w postępowaniu upadłościowym mogą zgłosić upadły, wierzyciel oraz syndyk. Mogą oni wraz z propozycjami złożyć wniosek o całkowite lub częściowe wstrzymanie likwidacji masy upadłości do czasu zatwierdzenia układu. Wstrzymanie likwidacji może nastąpić dopiero wówczas, gdy zostaną spełnione przesłanki do wyznaczenia zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu w postępowaniu upadłościowym (uprawdopodobnienie, że układ zostanie przyjęty i wykonany, lub wniosek wierzycieli posiadających łącznie co najmniej 50% sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom).

Decyzja o wstrzymaniu likwidacji nie może jednakże godzić w prawa wierzycieli, którzy nie będą objęci układem. Z tego względu niedopuszczalne będzie wstrzymanie likwidacji, jeżeli propozycje układowe nie będą przewidywały zaspokojenia wierzytelności nieobjętych układem niezwłocznie po zatwierdzeniu układu i prawomocnym umorzeniu postępowania na tej podstawie. W odniesieniu do wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, które mogą zostać objęte układem dopiero za zgodą wierzyciela, należy uznać, że wstrzymanie likwidacji będzie pełniło analogiczną funkcję do wstrzymania egzekucji prowadzonej przez wierzyciela nieobjętego układem w przyspieszonym postępowaniu układowym lub postępowaniu układowym.

Z tego względu zasadne jest, aby sędzia-komisarz mógł, co do zasady, wstrzymać likwidację również przedmiotu, na którym jest ustanowione zabezpieczenie. Jednakże w przypadku, gdy wierzyciel posiadający zabezpieczenie wniesie sprzeciw, a przez to jednoznacznie da wyraz temu, iż nie zamierza zgodzić się na objęcie układem, wówczas wstrzymywanie likwidacji traci rację bytu. Podkreślić należy, że sędzia-komisarz wstrzymywać będzie likwidację wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do wykonania układu.

Po otrzymaniu wniosku sędzia komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Przy czym  aby wykluczyć możliwość nadużywania tej instytucji w celu przedłużenia postępowania upadłościowego sędzia komisarz będzie mógł zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że układ zostanie nie tylko przyjęty przez wierzycieli, ale również wykonany. Sędzia komisarz będzie musiał zwołać zgromadzenie wierzycieli  jedynie wówczas, gdy wniosek o zwołanie zgromadzenia będzie popierany przez wierzycieli posiadających łącznie co najmniej 50% sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom uprawnionych do głosowania nad układem.

Zwołanie zgromadzenia wierzycieli może nastąpić po zatwierdzeniu listy wierzytelności.

W zakresie nieuregulowanym w postępowaniu upadłościowym do zawarcia układu i jego skutków stosuje się odpowiednio przepisy Prawa restrukturyzacyjnego, przy czym czynności zastrzeżone dla nadzorcy sądowego lub zarządcy będzie wykonywał syndyk.

Po prawomocnym zatwierdzeniu układu sąd wyda postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. 

Tym wpisem zamykam omawianie procedur układowych przewidzianych w Prawie restrukturyzacyjnym i Prawie upadłościowym. Nie będę ukrywać, że czekam na Państwa uwagi i pytania.

Zainteresowanych zaś przeprowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub przeprowadzeniem czynności poprzedzających postępowanie restrukturyzacyjne zapraszam do Kancelarii.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: