Co zrobić aby uchronić się przed upadłością cz. 3 – postępowanie układowe

Leszek Kukawski        19 lutego 2016        Komentarze (0)

Ostatnie dwa wpisy poświęciłem upadłości konsumenckiej. Dziś w ramach płodozmianu powracam do omawiania procedur przewidzianych w prawie restrukturyzacyjnych.

Czas na postępowanie układowe.

Postępowanie układowe  

Umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawnionych do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem.

Uruchomienie tej procedury jest uzależnione od złożenia przez dłużnika stosownego wniosku o otwarcie postępowania układowego. Treść wniosku jest w zasadzie taka sama jak w przyśpieszonym postępowaniu układowym (vide wpis: Co zrobić aby uchronić się przed upadłością cz. 2/1).

Nowym dodatkowym wymogiem wniosku  jest konieczność uprawdopodobnienia przez dłużnika zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania układowego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia. Jak to zrobić? Sposobów jest wiele. Jako przykład można podać: (i) istnienie wiarygodnych kontraktów, wiarygodnych co do przedmiotu, kontrahentów i ich zdolności płatniczych, (ii) posiadanie przez dłużnika odpowiedniego majątku nadającego się do szybkiego spieniężenia, (iii) posiadanie puszczonych w najem lub dzierżawę składników majątku dających czynsz w wysokości pokrywającej bieżące koszty postępowania i inne. Należy pamiętać, że uprawdopodobniając wspomnianą zdolność musimy robić to w sposób wiarygodny i w odpowiedni sposób udokumentowany tak aby sąd nie miał żadnych wątpliwości. W przeciwnym wypadku grozi dłużnikowi oddalenie wniosku o otwarcie postępowania układowego.

Sąd przed rozpoznaniem wniosku może: (i) zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, (ii) zawiesić postepowania egzekucyjne,  (iii) uchylić zajęcie rachunku bankowego.

Sąd rozpoznaje wniosek na w terminie dwóch tygodni od jego złożenia, na posiedzeniu niejawnym, chyba że istnieje konieczność wyznaczenia rozprawy. W takim przypadku wniosek rozpoznaje się w terminie sześciu tygodni. Uwzględniając wniosek wyznacza sędziego komisarza oraz doradcę restrukturyzacyjnego, który pełni funkcję nadzorcy sądowego.

Skutki otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego wyrażają się m.in. w tym, że:

  1. dłużnik ma obowiązek udzielenia sędziemu komisarzowi i nadzorcy sądowemu wszelkich potrzebnych wyjaśnień,
  2. mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz należące do dłużnika staje się masą układową. Warto jednak zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od przyśpieszonego postępowania układowego w tym postępowaniu   sporządza się spis inwentarza i wraz ze spisem dokonuje się oszacowania mienia wchodzącego w skład masy.
  3. zakazie obciążania masy układowej,
  4. zakazie spełniania świadczeń z wierzytelności objętych układem,
  5. zakazie potrącania wzajemnych wierzytelności,
  6. postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem ulegają zawieszeniu z dniem otwarcia postępowania.

W terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania nadzorca sądowy ma obowiązek sporządzenia i złożenia sędziemu   komisarzowi (i) plan restrukturyzacyjny, który winien uwzględniać propozycje zawarte w propozycjach restrukturyzacyjnych przedstawionych przez dłużnika, (ii) spis wierzytelności

Po otrzymaniu powyższych dokumentów oraz zatwierdzeniu spisu wierzytelności sędzia komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli.

Układ zostaje przyjęty gdy, podobnie jak w postępowaniu o zatwierdzenie układu,  opowie się za nim większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem (ponad 50%), mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy   wierzytelności.

Co do zatwierdzenia układu, skutków układu, zmiany i uchylenia układu  odsyłam do wpisu Co zrobić aby uchronić się przed upadłością cz. 2/2. Zawarte tam uwagi odnoszą się w pełni do omawianego dzisiaj postępowania układowego.

Podsumowanie

Postępowanie to zostało przewidziane dla przedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać ani z postępowania o zatwierdzenie układu ani z przyśpieszonego postępowania układowego ze względu na to, że suma wierzytelności spornych uprawnionych do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: