Ostatni post

Leszek Kukawski        16 grudnia 2016        Komentarze (0)

Szanowni Czytelnicy bloga Jak naprawić przedsiębiorstwo.

Tym wpisem chciałbym się z Wami pożegnać i jednocześnie przywitać na blogu prowadzonym na stronie Quadrat Partners Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmującej się m.in. restrukturyzacją firm –  http://www.quadratpartners.pl/

Będzie mi szalenie miło spotykać się z Wami w nowym miejscu.

Dziękuje za dotychczasowe spotkania i wszystkim zaglądającym do bloga  Jak naprawić przedsiębiorstwo życzę zdrowych i pogodnych Świąt oraz szczęścia w Nowym Roku.

Do zobaczenia.

Leszek Kukawski

Zdaje sobie sprawę, że postawione pytanie jest prowokacyjne, co więcej mimo tak postawionego pytania nie udzielę odpowiedzi ile konkretnie kosztuje udział doradcy w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Tym wpisem pragnę bowiem wskazać co należy do obowiązków doradcy  i jaka jest jego odpowiedzialność, po to aby Czytający ten wpis mógł sam spróbować wycenić wartość pracy doradcy. Proponuje przyjąć zasadę:  jakie ja sam chciałbym otrzymać wynagrodzenie za przestawiony poniżej zakres czynności.

W postępowaniu o zatwierdzenie układu doradca restrukturyzacyjny pełni funkcję nadzorcy układu i jest wybierany przez dłużnika. Pełni swoją funkcję na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem. W umowie określa się wynagrodzenie nadzorcy układu. Nadzorca ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji.  Do merytorycznych obowiązków nadzorcy układu należy:

 1. Weryfikacja dokumentacji i informacji przedstawionych przez dłużnika, które będą wykorzystane w postępowaniu o zatwierdzenie układu pod kątem ich rzetelności i prawdziwości. Chodzi w o dokumenty dotyczące majątku dłużnika i  jego zobowiązań. W praktyce dotyczy to wszystkich dokumentów związanych z funkcjonowaniem dłużnika jako przedsiębiorcy.
 2. Kontrola czynności dłużnika, a także przedsiębiorstwa dłużnika. Ma ona dwojakie znaczenie. Po pierwsze, umożliwia doradcy udzielanie dłużnikowi skutecznych prawidłowych porad przy konstruowaniu planu restrukturyzacyjnego. Po drugie, służy zabezpieczeniu przedsiębiorstwa dłużnika przed utratą wartości na skutek zniszczenia lub utraty. Kontrola zmierza także do zabezpieczenia majątku dłużnika na poczet zaspokojenia wierzycieli.
 3. Sporządzenie planu restrukturyzacyjnego. Plan restrukturyzacyjny stanowi merytoryczną bazę całego postępowania restrukturyzacyjnego. Zapewnić ma wierzycielom nadzorcy i sądowi możliwość dokonania analizy propozycji restrukturyzacji w kontekście ich wykonalności, stopnia ryzyka oraz stopnia zgodności z kondycja przedsiębiorstwa (tak: Piotr Zimmerman w: Prawo upadłościowe, Prawo restrukturyzacyjne Komentarz, Warszawa 2016, str. 1055).  Plan restrukturyzacyjny jest skomplikowanych dokumentem ze względów formalnych narzuconych przez Prawo restrukturyzacyjne i jego zawartość merytoryczną (vide: wpis na blogu Plany restrukturyzacyjny wg prawa restrukturyzacyjnego). Przy jego sporządzeniu, nadzorca sądowy w zasadzie musi skorzystać z profesjonalnej pomocy specjalistów z zakresu ekonomii, zarządzania i strategii rynkowych. Co oczywiście rzutuje na koszty i wysokość wynagrodzenia nadzorcy, na którym to spoczywa konieczność  pokrycia kosztów związanych ze skorzystania z pomocy wspomnianych   specjalistów.
 4. Przygotowanie wspólnie z dłużnikiem propozycji układowych. Zasady dotyczące treści propozycji układowych, udziału wierzycieli, podziału wierzycieli na kategorie i inne zagadnienia z tym związane,  które musi uwzględnić nadzorca przy opracowywaniu propozycji układowych są określone w art. 155 – 162 Prawa restrukturyzacyjnego. Ponieważ propozycje układowe dotyczą spraw dla dłużnika podstawowych, nie powierzono ich sporządzenia wyłącznie nadzorcy układu, a określono je jako powstające ich wspólnym wysiłkiem.
 5. Sporządzeniu spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych a następnie porównania procentowego udziału wierzytelności spornych ze wszystkimi wierzytelnościami łącznie. W razie stwierdzenia, ze udział ten przekracza 15% nadzorca układu ma obowiązek poinformować dłużnika o niemożności kontynuowania procedury. Sporządzenie spisu wierzytelności dokonuje nadzorca w oparciu o pełną dokumentację księgową dotyczącą wierzytelności w stosunku  do dłużnika. Dokonanie powyższego umożliwia nadzorcy ustalenie czy w przypadku konkretnej wierzytelności mamy do czynienia:   (i) w ogóle z  wierzytelnością, (ii) wierzytelnością bezsporną lub sporną,  (iii) wchodzącą czy też niewchodzącą do układu.
 6. Współpracy z dłużnikiem w zakresie sprawnego i zgodnego z prawem zbierania głosów przy zachowaniu praw wierzycieli. Nie oznacza to przeniesienia na nadzorcę ciężaru zbierania głosów, ale daje  możliwość udzielania pomocy organizacyjnej. Nadzorca układu ma zadbać o to, aby zbieranie głosów przebiegało sprawnie – czyli dotrzymywany został termin 3 miesięcy ważności głosu. Ma również obowiązek dopilnować zgodności z prawem zbierania głosów, co w szczególności oznacza kompletność karty do głosowania i pouczeń na niej zawartych.  Zadaniem nadzorcy jest także zapobieżenie naruszeniu praw wierzycieli, co w szczególności oznacza udzielanie wierzycielom kompletnych i prawdziwych informacji (vide: Piotr Zimmerman w: Prawo upadłościowe, Prawo restrukturyzacyjne Komentarz, Warszawa 2016, str. 1113-4). Co do udziału nadzorcy w spotkaniach z wierzycielami w sprawie zbierania głosów zobacz wpis na blogu: Czy doradca restrukturyzacyjny pełniący funkcję nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu może brać czynnie udział w zbieraniu głosów. Uwieńczeniem zebrania głosów jest przyjęcie układu, co stwierdza nadzorca układu.
 7. Złożenie sprawozdania o możliwości wykonania układu. Jest to podsumowanie wykonywania obowiązków nadzorcy układu. Jest to obszerny dokument, którego zakres określa art. 220 Prawa restrukturyzacyjnego.

W przypadku zatwierdzenia układu przez sąd doradca restrukturyzacyjny przestaje pełnić funkcję nadzorcy układu ale od dnia wydania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu do dnia jego uprawomocnienia (w zasadzie chodzi o jego wykonanie np. przez 2 lata, gdy przewidziano spłatę wierzycieli w 24 miesięcznych ratach)  zaczyna pełnić funkcję nadzorcy sądowego, którego rolą jest czuwanie nad wykonaniem układu. Doradca nie zawiera z dłużnikiem nowej umowy aby pełnić funkcję nadzorcy sądowego lecz pełni swoja funkcję na podstawie wcześniej zawartej umowy. W tym czasie doradca restrukturyzacyjny kontroluje czy układ jest wykonywany np. raty płacone są na bieżąco, wyraża zgodę na czynności dłużnika przekraczające zwykły zarząd. Jest także  uprawniony i zobowiązany  do bieżącej kontroli dłużnika (art. 36 – 37 Prawa restrukturyzacyjnego).

Mam nadzieję, że mimo dość pobieżnego omówienia tematu czytający ten wpis potrafi już sobie odpowiedzieć na  pytanie „dlaczego tak drogo?”

W toku trwania postępowania o zatwierdzenie układu pojawia się w stosunku do nadzorcy układu oczekiwanie, że będzie brał on czynny udział po stronie dłużnika przy zbieraniu głosów nad układem, w tym prowadził niejako na rzecz dłużnika negocjacje z wierzycielami. Oczekiwanie te wywodzi się z faktu, iż ustawodawca w art. 37 ust. 2 pkt 4 Prawa  restrukturyzacyjnego przewidział, iż do czynności nadzorcy układu należy m.in. współpraca z dłużnikiem w zakresie sprawnego i zgodnego z prawem zbierania głosów przy zachowaniu praw wierzycieli. Tak wyrażane oczekiwanie ze strony dłużnika w stosunku do nadzorcy układu rodzi pytanie postawione na wstępie.

W mojej ocenie powyższe oczekiwanie jest bezpodstawne i wynika z niezrozumienia roli i funkcji nadzorcy układu.

Nadzorca układu niezależnie od faktu, ze jest wybierany przez dłużnika (bez udziału sądu restrukturyzacyjnego) i finansowany bezpośrednio przez dłużnika, w oparciu o zawartą z nim umowę, powinien być osobą niezależną od dłużnika. Nadzorca układu działa bowiem nie tylko w interesie dłużnika ale także wierzycieli. Powinien być więc osobą wiarygodną zarówno dla jednej i drugiej strony.   To wyklucza zaangażowanie się i wypowiedzenie się nadzorcy po jednej lub  za jedną ze stron. Wyraźnie należy też podkreślić, że nadzorca układu nie jest pracownikiem ani pełnomocnikiem dłużnika.

Wskazana w art. 37 ust. 2 pkt. 4 Prawa restrukturyzacyjnego współpraca nie oznacza więc obowiązku udziału nadzorcy układu w ewentualnych spotkaniach dłużnika z wierzycielami celem zbierania głosów nad układem i prowadzenia w imieniu dłużnika stosownych negocjacji z wierzycielami, gdyż przestałby być osobą bezstronną i mógłby się spotkać z zarzutem, iż reprezentuje interesy tylko dłużnika. Trzeba przy tym wiedzieć, że to nadzorca układu m.in. stwierdza przyjęcie układu, dokonuje oceny zgodności z prawem przebiegu samodzielnego zbierania głosów wraz ze wskazaniem innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zatwierdzenie układu  oraz dokonuje oceny możliwości wykonania układu.

Wskazana w art. 37 ust. 2 pkt. 4 Prawa restrukturyzacyjnego współpraca oznacza pomoc dłużnikowi w prawidłowym przygotowaniu karty do głosowania, w tym także w zakresie pouczenia kto może podpisać kartę w imieniu wierzyciela, określenie horyzontu czasowego na zbieranie głosów. Współpraca to także udzielanie wierzycielom na ich żądanie informacji o sytuacji majątkowej dłużnika i możliwości wykonania układu. Tak określona współpraca nie wyklucza udziału nadzorcy w spotkaniach z wierzycielami podczas zbierania głosów ale jego rola winna ograniczać się do rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej dłużnika i możliwości  wykonania układu. Z całą pewnością  takie  bezstronne ale rzetelne przedstawienie przez nadzorcę sytuacji ekonomicznej i możliwości wykonania układu powinno zwiększyć szanse na uzyskanie głosu za układem.  Rolą nadzorcy nie jest natomiast prowadzenie negocjacji w imieniu dłużnika z wierzycielami i przekonywanie ich aby zagłosowali za układem. To należy do kompetencji dłużnika działającego samodzielnie lub z pełnomocnikiem.

Plan restrukturyzacyjny

Leszek Kukawski        21 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Ostatnio parę osób pytało mnie o plan restrukturyzacyjny, którą to instytucję przewiduje Prawo restrukturyzacyjne, i o której to wspominałem w poprzednich wpisach dotyczących procedur umożliwiających dłużnikowi uniknięcia upadłości (vide wpisy:   Co zrobić aby uchronić się przed upadłością część 1-5)


Plany restrukturyzacyjny
wg prawa restrukturyzacyjnego 


Prawo restrukturyzacyjne przewiduje dwa rodzaje planów, wstępny plan restrukturyzacyjny i plan restrukturyzacyjny

Wstępny plan restrukturyzacyjny  powinien zawierać co najmniej:

 1. analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 2. wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 3. wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

Wstępny plan restrukturyzacyjny:

 • jest załącznikiem do wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego, postępowania układowego i postepowania sanacyjnego.
 • jest przygotowywany przez dłużnika.
 • powinien wskazywać na przyczyny powstania stanu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością. Jeżeli przyczyn jest kilka, analiza powinna obejmować ich uszeregowanie pod względem wpływu, jakie każda z nich miała na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Należy wydzielić przyczyny zewnętrzne, niezależne od przedsiębiorstwa dłużnika oraz przyczyny wewnętrzne, tkwiące w sposobie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.
 • ma za zadanie opisywać planowane przez wnioskodawcę kierunki działania zmierzające do uchronienia przedsiębiorstwa dłużnika przed upadłością. Powinien zatem nawiązywać do przeanalizowania przyczyn trudnej sytuacji i wskazywać metody działania konieczne, aby uniknąć powtórzenia się sytuacji w przyszłości.
 • ma określić  harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych, który to harmonogram powinien odpowiadać planowi wydatków związanych z wdrożeniem planu restrukturyzacyjnego i powinien zapewnić możliwość sfinansowania jego kosztów.
 • jest adresowany do  nadzorcy. 

Plan restrukturyzacyjny powinien zawierać co najmniej:

 1. opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa;
 2. analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 3. prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka;
 4. pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 5. harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;
 6. informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;
 7. opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;
 8. projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach;
 9. imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu;
 10. imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego;
 11. datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

Plan restrukturyzacyjny może być ograniczony, jeżeli z uwagi na wielkość lub charakter przedsiębiorstwa dłużnika ustalenie wszystkich informacji wymienionych w ust. 1 nie jest możliwe albo nie jest niezbędne do dokonania oceny możliwości wykonania układu. Ograniczenie planu restrukturyzacyjnego wymaga uzasadnienia.

Plan restrukturyzacyjny składa się w postaci elektronicznej i zamieszcza w Rejestrze. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą sędziego-komisarza, nadzorca sądowy albo zarządca może zlecić sporządzenie planu restrukturyzacyjnego osobom trzecim.

Plan restrukturyzacyjny:

 • ma zapewnić wierzycielom, nadzorcy i sądowi możliwość dokonania analizy propozycji restrukturyzacji w kontekście ich wykonalności, stopnia ryzyka oraz stopnia zgodności z kondycją przedsiębiorstwa dłużnika.
 • ma dokonać opisu przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa – opis powinien być dostosowany do skali przedsiębiorstwa i odpowiednio do stopnia skomplikowania jego struktury organizacyjnej i prawne.
 • sytuacja ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa – winna obejmować wskazanie na aktualny stan majątkowy przedsiębiorstwa, źródła przychodów i główne składniki kosztów.
 • sytuacja prawna przedsiębiorstwa – winna przedstawić stosunki własnościowe i zobowiązaniowe, w których znajduje się dłużnik ze szczególnym uwzględnieniem procesów toczących się przeciwko lub na rzecz upadłego, które mogą mieć wpływ na jego zdolność wykonania układu.
 • sytuacja organizacyjna przedsiębiorstwa –  winna przedstawić sposób zorganizowania przedsiębiorstwa, schemat zarządzania, podział na oddziały, piony 

Najistotniejszym elementem opisu stany przedsiębiorstwa jest jego potencjał wytwórczy, produkcyjny. Z analiza potencjału winna wiązać się analiza popytu i podaży na rynku na którym przedsiębiorstwo  działa i ma  działać. Ma to pokazać czy w przyszłości są szanse na zbycie produktów wytworzonych przez dłużnika. Należy wskazać na jakim rynku przedsiębiorstwo działa: w znaczeniu terytorialnym, w branżowym. Analiza rynku powinna także obejmować wskazanie pozycji rynkowej dłużnika w stosunku do konkurencji.

 • ma dokonać analizy przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika – analiza powinna wskazywać na przyczyny powstania stanu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością. Jeżeli przyczyn jest kilka, analiza powinna obejmować ich uszeregowanie pod względem wpływu, jakie każda z nich miała na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Należy wydzielić przyczyny zewnętrzne, niezależne od przedsiębiorstwa dłużnika oraz przyczyny wewnętrzne, tkwiące w sposobie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem vide pkt 3 uwag do art. 9
 • ma dokonać prezentacji proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka –  prezentacja powinna stanowić zestawienie wszystkich elementów zarówno wzmocnienia słabych stron przedsiębiorstwa jak i efektywnego wykorzystania jego atutów, tak aby zapewnić wykonalność propozycji układowych. Z kolei informacja winna obejmować wskazanie, z jakich powodów plan finansowania układu może się nie powieść. Należy wskazać ryzyka zewnętrzne jak i wewnętrzne. Do każdego z ryzyk powinna być przypisana jego waga czyli prawdopodobieństwo jego wystąpienia jak również sposoby obniżenia zagrożeń związanych z poszczególnymi ryzykami. 
 • ma zawierać pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów –  chodzi o wskazanie wszystkich planowanych zmian i przekształceń w przedsiębiorstwie dłużnika , które maja poprawić jego kondycję i umożliwić wykonanie układu i uniknięcie upadłości.
 • ma zawierać harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnegosłuży przedstawieniu wszystkich planowanych zmian na osi czasu.
 • ma zawierać informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji – informacja jest wynikiem analizy posiadanych zasobów przedsiębiorstwa  i wskazaniem efektywności ich wykorzystania, służy opisaniu potencjału przedsiębiorstwa dłużnika.
 • ma zawierać opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis – chodzi o pokazanie z jakich środków realizowany będzie układ. Dane te powinny być skonkretyzowane, tj. powinny być przewidziane konkretne wpływy z poszczególnych źródeł w konkretnym przedziale czasowym, w zestawieniu z kosztami funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wynikającymi z propozycji układowych wydatkami na realizację układu. Z przedstawionego rachunku winna wynikać realność wykonania układu.
 • Ma uwzględniać projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach – to w zasadzie biznesplan obejmujący przychody o koszty w perspektywie 5 lat. Prognoza winna być realna i najbardziej pesymistyczna. Obie prognozy powinny zawierać uzasadnienie ze wskazaniem kryteriów wyboru takich a nie innych parametrów obrotu i zyskowności.

Zaciekawionych tą problematyką odsyłam do opracowań  autorstwa Rafała AdamusaPrawo restrukturyzacyjne, Komentarz, Warszawa 2015 i Piotra Zimmermana –  Prawo upadłościowe, Prawo  restrukturyzacyjne, Komentarz, Warszawa 2016, z których to opracowań korzystałem przy przygotowaniu niniejszego wpisu.

Dzisiaj na blogu goszczę radcę prawnego Wiktora Michałka specjalizującego się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Pan Wiktor Michałek zdał egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego. Na co dzień współpracuje z moją  Kancelarią.

Oddaje głos naszemu gościowi:

Czy jest sposób na wstrzymanie działań wierzycieli utrudniających bądź uniemożliwiających wszczęcie procesu restrukturyzacji?

Jest taki sposób i jest  nim znana już w Polsce, a często stosowana w anglosaskiej kulturze prawnej, gdzie konsensualne rozstrzyganie sporów jest powszechną praktyką,  umowa standstill (z ang. standstill agreement), czyli umowa o zachowanie status quo. Umowa  taka  może bowiem m.in.  określić przebieg  i warunki prowadzenia negocjacji, czy też być etapem poprzedzającym zawarcie ugody kończącej spór.

Umowa ma charakter listu intencyjnego, określającego zasady prowadzenia negocjacji z wierzycielami przedsiębiorstwa zagrożonego niewypłacalnością. Celem jej jest zatem zawarcie ugody z wierzycielami w zakresie przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika, czyli umożliwienie jak najbardziej efektywnego przebiegu procedury restrukturyzacyjnej z jednoczesnym wstrzymaniem ewentualnych postępowań egzekucyjnych.

Umowa standstill były zawierane na naszym rynku m.in. co do restrukturyzacji przedsiębiorstw, którą obecnie przewiduje prawo restrukturyzacyjne. Przykładem może być np. podana do publicznej wiadomości umowa zawarta przez Spółki z grupy Hawe w sprawie ustalenia zobowiązań i wstrzymania się z ich egzekucją z ARP oraz Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ, zarejestrowana przez Komisję nadzoru Finansowego pod nr: (RB-63/2015) (63/2015)

Obecnie, po wejściu w życie prawa restrukturyzacyjnego znaczenie  tej umowy zmieniło się, może być ona mianowicie wykorzystywana w okresie, gdy postępowanie restrukturyzacyjne nie chroni przed postępowaniami egzekucyjnymi, czy też może dotyczyć wierzytelności, których dochodzenie w drodze egzekucyjnej jest możliwe, pomimo toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego – tj. wierzytelności pozaukładowych.

Zawarcia tej umowy ma zapewnić „oddech” przedsiębiorstwu, które traci płynność finansową, a także zabezpieczenie interesów jego wierzycieli na czas trwania negocjacji, które mają doprowadzić do ugody co do restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wierzyciele w umowie standstill zobowiązują się do powstrzymania przed podejmowaniem czynności egzekucyjnych. Bez tego postanowienia zawarcie późniejszego porozumienia co do restrukturyzacji, nie było by możliwe lub restrukturyzacja nie mogłaby przynieść oczekiwanego rezultatu. Co do zasady umowa taka zawierana jest z istotnymi wierzycielami przedsiębiorcy.

Podstawowe najczęściej spotykane klauzule tej umowy to:

 • określenie terminu zawarcia porozumienia co do restrukturyzacji oraz warunki przedłużenia terminu;
 • zobowiązanie się wierzycieli do niepodejmowania czynności egzekucyjnych, czy też złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • zobowiązanie się przedsiębiorcy do ograniczeń w rozporządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa;
 • ograniczenie zaciągania przez przedsiębiorcę istotnych zobowiązań, w tym zadłużeń finansowych;
 • zobowiązanie się przedsiębiorcy do prowadzenia działalności na zasadach rynkowych, z poszanowaniem praw wierzycieli;
 • postanowienia co zdarzeń powodujących rozwiązanie umowy np.: zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub postępowania naprawczego przedsiębiorcy albo jego dłużników, podjęcie działań co do likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa.

W umowie często zawierane są postanowienia o obowiązkach przedsiębiorcy co do informowania jego wierzycieli, o funkcjonowaniu jego firmy. Wierzyciele mają w takich przypadkach wgląd do dokumentów przedsiębiorstwa, w tym dokumentacji księgowej.

Celowe w takich wypadach jest ustanowienie przez wierzycieli określonej osoby, która na bieżąco będzie analizowała sytuację w firmie. Taka osobą może być np. doradca restrukturyzacyjny posiadający odpowiednią wiedzę fachową i  będący osobą bezstronną.

Warto w takiej umowie zawrzeć postanowienia, co do rozszerzenia umowy o innych wierzycieli przedsiębiorcy –  w takim wypadku zawiera się klauzule, że inni wierzyciele mogą przystąpić do umowy, przez złożenia oświadczenia dotychczasowym stronom umowy.

Zawarcie takiej klauzuli jest szczególnie celowe, gdy na moment podpisania umowy, jeden z istotnych wierzycieli, nie może do niej przystąpić. W takich przypadkach często zawierane są klauzule, że umowa rozwiąże się, gdy do określonej daty ten istotny wierzyciel nie przystąpi do umowy.

W tym miejscu warto nawiązać do podanego wyżej przykładu umowy zawartej przez spółke Have i wskazać, iż jak wynika z podanego przez Spółkę komunikatu opublikowanego w dniu 21.09.2015 r. przez ISBnews, Alior Bank przystąpił do listu intencyjnego (umowy standstill) zawartego z wierzycielami Have: cyt. –

„Zarząd Hawe S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 września 2015 roku wpłynęło do spółki od Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jednostronne oświadczenie Alior Bank o przystąpieniu do umowy w sprawie ustalenia zobowiązań stron w związku z zamiarem zawarcia porozumienia związanego ze spłatą zadłużenia, w tym powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań (umowa standstill),  zawartej w dniu 14 września 2015 roku pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej Hawe S.A.: Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie, HaweTelekom sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy i Spółką, oraz Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie i Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie”.

W podanym przykładzie właśnie jednym z warunków braku rozwiązania umowy standstill było przystąpienie Alior Banku, jako istotnego wierzyciela.

W celu zabezpieczenia interesów wierzycieli przed wyprzedażą majątku przez przedsiębiorcę w czasie obowiązywania umowy standstill, na czas trwania umowy udzielane są gwarancje przez podmioty powiązane z przedsiębiorcą.

Takie gwarancje są mogą być udzielane w firmach rodzinnych przez właścicieli tych firm na ich prywatnym majątku. Udzielenie takiej gwarancji dotyczy jedynie trwania umowy standstill i rodzi odpowiedzialność gwaranta, tylko w momencie naruszenia jej postanowień np. rabunkowej wyprzedaży majątku.

Zawarcie takiej umowy poprawia sytuację przedsiębiorstwa co do poszukiwania finansowania jego dalszej działalności. W oczach ewentualnego inwestora czy kredytodawcy, przedsiębiorca jest bardziej wiarygodny.

Reasumując, zawarcie umowy standstill – umowy o prowadzenie dalszych negocjacji, może umożliwić przyszłą restrukturyzację przedsiębiorstwa. Często zawarcie takiej umowy jest wręcz warunkiem koniecznym powodzenia takiego postępowania. W przeciwnym razie na skutek podejmowanych przez wierzycieli działań (np. egzekucje komornicze), przedsiębiorstwo może przestać działać, a wtenczas wypadku ewentualna restrukturyzacja może okazać się niemożliwa.